Friday, September 28, 2007

Poya Day, Sri Lanka 2007.

1 comment:

R. Vijayalakshmi said...

Quintessentially Poya Day!